Uchwała Nr 330/XXI/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 września 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLI/333/14 Rady Miasta Poręba z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się  istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XLI/333/14 Rady Miasta Poręba z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r. z powodu ustalenia planu rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek poniżej zrealizowanych rozchodów z tego tytułu za I półrocze 2014 r., czym naruszono art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa określonego w § 1 w terminie do dnia 15 października 2014 r. pod rygorem stwierdzenia nieważności, poprzez dostosowanie budżetu do dyspozycji art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 344/XXI/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 września 2014 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Blachowni do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 lipca 2014 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia złożone przez Burmistrza Miasta Blachownia, wniesione  pismem nr OR.1710.1.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r., do wniosków nr 2 i 8 wystąpienia pokontrolnego z dnia 28 lipca 2014 r. nr WK-6100/11/4/14.