Uchwała Nr 386/XXV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 listopada 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXI/300/2014 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 10 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka - budynków, budowli i gruntów w 2015 roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXI/300/2014 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 10 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka - budynków, budowli i gruntów w 2015 roku w części obejmującej § 1 ust. 2 pkt 2 - z powodu istotnego naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b w związku z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz pkt 1 lit. b obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718), polegającego na określeniu stawki podatku od nieruchomości dla gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, z przekroczeniem jej górnej granicy kwotowej.

 

Uchwała Nr 388/XXV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 listopada 2014 roku

 

w sprawie: uchwały Rady Miasta Poręba Nr XLII/341/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się  istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XLII/341/14 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r. polegające na wprowadzeniu w § 2 uchwały zapisu o treści ,,W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta Poręba nadwyżka budżetu nie ulega zmianie i wynosi 495.432,29 zł i zostanie przeznaczona na rozchody, związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych na rynku krajowym", czym naruszono art. 217 w związku z art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa w terminie do dnia 2 grudnia 2014 r., poprzez uchylenie ww. zapisu § 2 uchwały.

 

Uchwała Nr 389/XXV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 listopada 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr II/8/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji z dnia 3 października 2014 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku Komunalnego Gmin d/s  Kanalizacji     

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr II/8/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji  z dnia 3 października 2014 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na:

1/

- ustaleniu w § 3 ust. 2 pkt 2 mniejszej szczegółowości planu wydatków w projekcie budżetu niż przewiduje to art. 236 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.),

- niedookreśleniu wymogów dotyczących materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu poprzez użycie w § 3 ust. 4 określeń "w szczególności" oraz
"i inne",

- braku określenia terminów obowiązujących w toku prac nad sporządzonym projektem uchwały budżetowej związku,

co narusza art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku
z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594
z późn.zm.);

2/
 ustaleniu w § 3, 5 i 7 kompetencji dla Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji, które z mocy prawa przysługują zarządowi związku,
> co narusza art. 73 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

 

Uchwała Nr 403/XXV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 listopada 2014 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 września 2014 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenie wniesione przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska pismem znak OR.1710.2.2014 z dnia 6 października 2014 roku do wniosku nr 15 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 września 2014 roku znak: WK-6100/16/4/14.