Uchwała Nr 30/IV/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  19 lutego 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015 polegające na:

- uchwaleniu budżetu Miasta na 2015 rok, którego realizacja spowoduje, że w latach 2017 - 2018 relacja łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planu dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

- zaplanowaniu nadwyżki budżetu Miasta na 2015 rok, bez określenia w uchwale budżetowej jej kwoty oraz przeznaczenia, czym naruszono art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

§ 2.

 

Wskazuje się na konieczność usunięcia istotnego naruszenia prawa, o którym mowa w § 1 w terminie do 20 marca 2015 r. pod rygorem unieważnienia uchwały w całości. Usunięcie stwierdzonego naruszenia powinno nastąpić poprzez dokonanie zmian, które doprowadzą do spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym a także  poprzez określenie w uchwale budżetowej wysokości nadwyżki budżetu i jej przeznaczenia.

 

Uchwała Nr 31/IV/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  19 lutego 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2025

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2025, w której w 2017 oraz 2018 roku relacja łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planu dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym w istotny sposób naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 32/IV/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 lutego 2015 roku

 

w sprawie ustalenia budżetu Związku Komunalnego Gmin ds. Kanalizacji z siedzibą w Mierzęcicach na 2015 rok

 

§ 1.

 

Ustala się budżet Związku Komunalnego Gmin ds. Kanalizacji z siedzibą Mierzęcicach  na 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Uchwała Nr 49/IV/2015   

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z  dnia  19 lutego 2015 roku

 

dotycząca rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 stycznia 2015 roku do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 31 grudnia 2014 r.

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione  przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie  pismem z dnia 20 stycznia 2015 roku do wniosków nr 1, 4, 9, 10  wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 31 grudnia 2014 roku, znak: WK-6100/30/4/14.