Uchwała Nr 65/VI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 marca 2015 roku

 

 

w sprawie       uchwały Nr III.20.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność § 2 uchwały Nr III.20.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na różnicowaniu stawki opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi ze względu na liczbę dzieci w rodzinie, co jest niezgodne z zakresem upoważnienia  określonym w art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z  późn. zm.).

 

Uchwała Nr 68/VI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 marca 2015 roku

 

w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr V/28/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Żywcu Nr V/28/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok  - polegające na zastosowaniu nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej w § 1 pkt 1 i pkt 2 oraz w załącznikach nr 1 i 2 podjętej uchwały, w zakresie nazwy dla działu 926 i nazwy dla rozdziału 85212, czym naruszono art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z  § 1 pkt 1 i pkt 2 oraz załącznikami nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053  z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Wskazuje się na potrzebę usunięcia stwierdzonego naruszenia prawa.

 

Uchwała Nr 82/VI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 marca 2015 roku

  

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Ruda Śląska do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 lutego 2015 roku

 

§ 1.

 

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska pismem Nr SP.1710.9.2014 z dnia 5 marca 2015 roku do wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr WK-6100/35/4/14/15 z dnia 18 lutego 2015 r.

 

Uchwała Nr 83/VI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 marca 2015 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Wilamowic do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 lutego 2015 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia złożone przez Pana Mariana Trelę - Burmistrza Miasta Wilamowice, wniesione  pismem z dnia 20 lutego 2015 r., do wniosków nr 1 i 5 wystąpienia pokontrolnego z dnia 5 lutego 2015 r. nr WK-6100/40/4/14/15.