Uchwała Nr  88/VII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 marca 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr IV/33/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości  w części dotyczącej § 1 pkt 1 i 2 z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia przedmiotowo - podmiotowego w podatku od nieruchomości, podczas gdy rada miejska posiada uprawnienie do stanowienia o zwolnieniach przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849).

 

Uchwała Nr 92/VII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 marca 2015 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 25/V/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność § 3 pkt 2 Uchwały Nr 25/V/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa z powodu istotnego naruszenia przepisów prawa polegającego na ustaleniu dla inkasentów wynagrodzenia za czynności  dostarczania nakazu płatniczego czym przekroczono zakres upoważnienia przewidzianego dla rady gminy w przepisach art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku ro1nym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).