Uchwała Nr 297/XVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  16 lipca 2015 roku

 

w sprawie  uchwały Nr V/9/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/9/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr  59, poz. 404 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) wobec nie zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu podjętej uchwały. 

 

Uchwała Nr 304/XVI/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  16 lipca  2015 roku

 

w sprawie uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr IX/81/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku dotyczącej zmian w uchwale nr XXXII/394/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pawłowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Pawłowice Nr IX/81/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale nr XXXII/394/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pawłowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu - polegające na zamieszczeniu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących terminu wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 306/XVI/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 lipca 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr RG.0007.43.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lyski

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr RG.0007.43.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lyski, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 307/XVI/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 lipca 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr IX/109/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr IX/109/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 323/XVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 lipca 2015 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Katowice do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 czerwca 2015 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Katowice do wniosków Nr 8 i Nr 15 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 czerwca 2015 roku znak: WK-6100/46/4/14/15.


Uchwała Nr 324/XVI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 lipca 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr VI/45/15 Rady Gminy Kochanowice z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VI/45/15 Rady Gminy Kochanowice z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok polegające na naruszeniu przepisu art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) poprzez rozdysponowanie przez Radę Gminy Kochanowice części rezerwy ogólnej co należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy - wobec nieusunięcia we wskazanym terminie istotnego naruszenia prawa.