Uchwała Nr 184/XXXVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 grudnia 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXVII/390/2004 z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych. 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXVII/390/2004 z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych z powodu istotnego naruszenia art. 117 ust. 3 w związku z art. 69 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez ustalenie stawek kalkulacyjnych kosztów jednostkowych, w tym narzutów kosztów świadczonych usług zamiast stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych.

 

Uchwała Nr 185/XXXVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 grudnia 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 255/XX/2004 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 113/IX/2003 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 września 2003 roku w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Miejską w Kłobucku o przeznaczeniu środków finansowych na sfinansowanie w latach 2004-2005 inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 255/XX/2004 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 113/IX/2003 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 września 2003 roku w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Miejską w Kłobucku o przeznaczeniu środków finansowych na sfinansowanie w latach 2004-2005 inwestycji w ramach wieloletnich programów nwestycyjnych z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 109 ust. 1 i art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez naruszenie zasad dokonywania zmian wieloletnich programów inwestycyjnych.

Uchwała Nr 186/XXXVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 grudnia 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 150/XVI/2004 z dnia 26 października 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 150/XVI/2004 z dnia 26 października 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, z powodu jej podjęcia w sytuacji, gdy utworzenie środków specjalnych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i obiektów niezwiązanych
z funkcjonowaniem dróg wynika wprost z mocy ustawy. Powyższą uchwałą w sposób istotny naruszono więc art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 187/XXXVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 grudnia 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXIII/365/04 z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa i określenia wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Zabrze na rok 2005.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXIII/365/04 z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa i określenia wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Zabrze na rok 2005 w części dotyczącej wyłączenia z opodatkowania części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz ustalenia stawki podatkowej wynoszącej 0,00 zł za 1 m2 pow. użytkowej od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, będących w posiadaniu zależnym stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem (np. najmu lokali użytkowych oddanych w administrowanie ZBK, PGM) lub innego tytułu prawnego. Powodem stwierdzenia nieważności uchwały w części wymienionej powyżej jest nieokreślenie stawek podatku od nieruchomości, co stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 188/XXXVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 grudnia 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXIII/166/2004 z dnia 29 października 2004 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie na 2005 rok.  

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXIII/166/2004 z dnia 29 października 2004 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie na 2005 rok w części dotyczącej dodatkowego podlewania kwiatów oraz montażu i demontażu wystroju świątecznego tj. § 1 pkt 6 i 15 badanej uchwały – z powodu istotnego naruszenia art. 117 ust. 3 w związku z art. 69 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), poprzez ustalenie rocznej kwoty dotacji do tych usług, która nie jest stawką jednostkową dotacji przedmiotowych wymienionych usług.

 

Uchwała Nr 189/XXXVIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 grudnia 2004 roku

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Nr Or.I.0151-273/04 z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Nr Or.I.0151-273/04 z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok polegające na niewłaściwej klasyfikacji kwoty 3100 zł w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75095- Pozostała działalność, tj. w § 2440- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zamiast w § 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł co stanowi naruszenie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 68, poz. 634 z późn. zm.).