Uchwała Nr 197/XLII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 grudnia 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Przyrowie Nr 81/XV/04 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.  

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Przyrowie Nr 81/XV/04 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej w części dotyczącej § 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz § 2 i § 4, tj. ustalenia stawek opłat administracyjnych za czynności urzędowe oraz upoważnienia Wójta Gminy do zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty administracyjnej z powodu istotnego naruszenia art. 18 oraz art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 198/XLII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 grudnia 2004 roku 

dotycząca:  uchwały Nr XX/188/04 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2005. 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XX/188/04 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2005 w części dotyczącej ustalenia stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni użytkowej (§ 1 pkt 4 uchwały) z powodu istotnego naruszenia prawa określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) poprzez ustalenie stawki w wysokości przekraczającej stawkę ustawową.

 

Uchwała Nr 199/XLII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 grudnia 2004 roku 

 

dotycząca: uchwały Nr XX/190/04 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy gminy na 2005 rok.

Stwierdza się nieważność § 1 pkt 3, 4 i 5 uchwały Nr XX/190/04 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy gminy na 2005 rok ze względu na ustalenie stawek tej opłaty za: uzgodnienia inwestycyjne obiektu lub urządzenia innego niż mieszkalne, za uzgodnienie i wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działki/działek oraz za wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki/działek, z powodu istotnego naruszenia prawa określonego w art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 200/XLII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 grudnia 2004 roku 

dotycząca: uchwały Nr XX/191/04 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005. 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XX/191/04 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005 w części dotyczącej ustalenia stawki podatku od środków transportowych dla:

-  ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, ze względu na ustalenie stawek podatku od środków transportowych dla ciągników o liczbie osi 3 i o dopuszczalnej masie całkowitej w przedziale nie mniej niż 12 t mniej niż 40 t oraz nie mniej niż 40 t - przy innym systemie zawieszenia osi jezdnych - w wysokości przekraczającej stawki ustawowe,

-  przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ze względu na ustalenie stawek podatku od środków transportowych dla przyczep lub naczep o liczbie osi 3 i o dopuszczalnej masie całkowitej w przedziale nie mniej niż 12 t mniej niż 38 t - przy innym systemie zawieszenia osi jezdnych - w wysokości przekraczającej stawki ustawowe,

z powodu istotnego naruszenia prawa określonego w art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a i b oraz pkt 6 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 201/XLII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 grudnia 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Lubomia Nr XXVI/123/2004 z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie opłat lokalnych. 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Lubomia Nr XXVI/123/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie opłat lokalnych w części dotyczącej §1 ust. 1 pkt f tej uchwały – z powodu istotnego naruszenia art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) poprzez określenie stawki opłaty targowej za zajęcie placu pod stoisko lub towar
przeznaczony do sprzedaży niezależnie od branży za 1 m2 zamiast za dokonywanie sprzedaży.

 

Uchwała Nr 202/XLII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 grudnia 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXVIII/401/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok. 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXVIII/401/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok polegające na zwiększeniu wydatków na remont Urzędu Miasta w kwocie 27.960 zł w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej, wydatki majątkowe – w celu przyznania dotacji na te wydatki dla zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Lokalowej) – co jest naruszeniem art. 19 ust. 8 w związku z art. 69 ust. 4 pkt 1e oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), z powodu braku podstaw prawnych do przyznania dotacji inwestycyjnej.