Uchwała Nr 10/II/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 stycznia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Lubomia Nr XXVII/138/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego przez Gminę Lubomia podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.  

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Lubomia Nr XXVII/138/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego przez Gminę Lubomia podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku – z powodu nieokreślenia zadań, których dotyczyć ma uchwalony tryb postępowania, co w istotny sposób narusza art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 11/II/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 stycznia 2005 roku

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Wielowieś Nr 110 z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2004 rok. 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Wielowieś Nr 110 z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2004 rok w części dotyczącej zmniejszenia przez Wójta Gminy wielkości deficytu budżetu o kwotę 124.222 zł w paragrafie 955- Przychody z innych rozliczeń krajowych z powodu naruszenia prawa określonego art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 124 ust. 1 pkt 3 oraz art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), poprzez przekroczenie kompetencji do dokonywania zmian uchwały budżetowej.

 

Uchwała Nr 12/II/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 stycznia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/695/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2005 r. 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/695/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2005 r. w części dotyczącej punktu 8 treści uchwały, tj. uchwalenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z powodu istotnego naruszenia prawa określonego art. 124 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (DZ. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. Nr 207, poz. 1759).

Naruszenie prawa polega na ujęciu w budżecie miasta Gliwice planu przychodów i wydatków państwowego funduszu celowego.

 

Uchwała Nr 13/II/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 stycznia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Poczesnej Nr 130/XX/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2005 rok.  

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Poczesnej Nr 130/XX/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2005 rok w części dotyczącej § 2 pkt 1 i 2 w związku z zastosowaniem w uchwale instytucji ulgi podatkowej co stanowi istotne naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) oraz nie zastosowaniem przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej co stanowi istotne naruszenie art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291).

Uchwała Nr 14/II/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 stycznia 2005 roku

dotycząca: uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 403/96/04 z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2004. 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w § 2 uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 403/96/04 z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2004 - poprzez zwiększenie planu wydatków budżetowych z tytułu dodatkowej subwencji ogólnej dla Powiatu z naruszeniem kompetencji określonej w art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 15/II/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 stycznia 2005 roku

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec Nr 109/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Rudziniec na rok 2004. 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Rudziniec Nr 109/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Rudziniec na rok 2004 polegające na nieprawidłowej klasyfikacji w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116- Biblioteki:

-  dochodów budżetu Gminy pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadanie realizowane w drodze porozumień z organem administracji rządowej (jest paragraf 2030, winien być 2020),

-   wydatków budżetu Gminy ponoszonych w związku z realizacją zawartego porozumienia z organem administracji rządowej (jest paragraf 4210, winien być 2550).

Zastosowanie błędnej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudziniec na 2004 rok narusza przepisy § 1 pkt 3 i 4 obowiązującego w 2004 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 68, poz. 634 z późn. zm.).