Uchwała Nr 16/III/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 stycznia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Popowie Nr 149/XXIV/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów na 2004 roku. 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w Popowie Nr 149/XXIV/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów na 2004 roku polegające na naruszeniu przepisu art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez rozdysponowanie przez Radę Gminy rezerwy ogólnej w wysokości 72.306 zł. Wyłączną kompetencję do dysponowania rezerwami posiada wójt gminy.

 

Uchwała Nr 17/III/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 stycznia 2005 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Popów Nr 61/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Popów.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Popów Nr 61/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Popów polegające na opracowaniu układu wykonawczego budżetu według uchwały Rady Gminy w Popowie nr 149/XXIV/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku podjętej z istotnym naruszeniem prawa.

 

Uchwała Nr 18/III/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 stycznia 2005 roku

 dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice Nr 1/2005 z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Wojkowice na rok 2005.  

Stwierdza się nieważność zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice Nr 1/2005 z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Wojkowice na rok 2005 w części dotyczącej różnic planu wydatków w porównaniu do uchwały budżetowej na 2005 rok w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne:

 według uchwały budżetowej                   według układu wykonawczego

                                                        w zł                                                         w zł

dział 750, rozdział 75011                60.589                                                    57.589

dział 751, rozdział 75101                  2.500                                                            0

dział 754, rozdział 75412                         0                                                     1.300

dział 801, rozdział 80104               520.142                                                  520.042

dział 852, rozdział 85219               207.597                                                  215.347

dział 852, rozdział 85212                 43.176                                                    40.790

dział 921, rozdział 92109                          0                                                     1.827

ogółem wynagrodzenia                5.415.760                                                5.418.651

 

Plan wydatków majątkowych:

 

                                             według uchwały budżetowej        według układu wykonawczego

                                                                            w zł                                            w  zł

dział 801, rozdział 80114                            5.000                                                           0

ogółem wydatki majątkowe                      285.000                                                 280.000                                  

 

Niezgodność układu wykonawczego z uchwałą budżetową Nr XXVI/127/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w zakresie podanym powyżej stanowi istotne naruszenie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) stanowiącym o obowiązku opracowania układu wykonawczego budżetu przez organ wykonawczy gminy w terminie 21 dni licząc od dnia uchwalenia uchwały budżetowej (tzn. zgodnego z uchwałą budżetową).

 

Uchwała Nr 19/III/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 stycznia 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXI/142/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na 2005 r. 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Wielowieś Nr XXI/142/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na 2005 r. polegające na określeniu w wieloletnim planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały Rady, w poz. 1, 3, 5, 8-11 i 14 wydatków do poniesienia w 2005 r., których nie uchwalono równocześnie w załączniku nr 5 – Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepisy art. 110 ust. 2 pkt 4 i art. 124 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez uchwalenie niespójnych ze sobą wydatków inwestycyjnych.

 

Uchwała Nr 20/III/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 stycznia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 182/XX/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Kłomnice Nr 182/XX/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. polegające na błędnej klasyfikacji dochodów dotyczących:

-         refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),

-         dotacji celowej na zakup książek (dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)

w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 68, poz. 634 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 21/III/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 stycznia 2005 roku

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 122/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004 r. 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Kłomnice Nr 122/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu 2004 r. polegające na błędnej klasyfikacji dochodów dotyczących:

-         refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),

-         dotacji celowej na zakup książek (dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)

w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 68, poz. 634 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 22/III/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 stycznia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XXI/196/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2004. 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XXI/196/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2004 – w części dotyczącej zwiększenia wydatków budżetowych o 9.474 zł w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo – z powodu zaklasyfikowania tej kwoty wydatków do paragrafu 8550- Różne rozliczenia finansowe, jakiego nie przewidywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 68, poz. 634 z późn. zm.).