Uchwała Nr 25/V/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 lutego 2005 roku

dotycząca: uchwały Nr XXXIII/343/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu Dróg.

Stwierdza się nieważność § 3 uchwały Nr XXXIII/343/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu Dróg, w części dotyczącej zapisu „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku”, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na nadaniu uchwale wstecznej mocy obowiązującej, co jest sprzeczne z generalną zasadą „prawo nie działa wstecz”, wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 roku Nr 78, poz. 483).

 

Uchwała Nr 26/V/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 lutego 2005 roku

dotycząca: uchwały Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie Nr 1/2005 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 21 grudnia 2004 r. Nr 14/2004 w sprawie planu finansowego Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie na rok 2005.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie Nr 1/2005 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 21 grudnia 2004 r. Nr 14/2004 w sprawie planu finansowego Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie na rok 2005, polegające na wprowadzeniu do planu przychodów
w § 955- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – w kwocie 73.000 zł należnego podatku VAT do Urzędu Skarbowego za grudzień 2004 r., co w sposób istotny narusza art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) z powodu nieokreślenia przez ustawodawcę takiego rodzaju przychodu.

 

Uchwała Nr 27/V/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 lutego 2005 roku

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Woźnik Nr 2/2005 z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 r. 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Woźnik Nr 2/2005 z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 r. polegające na błędnej klasyfikacji dochodów:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 202.000 zł,

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3.071.500 zł,

oraz wydatków:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne, w § 3111 – Świadczenia społeczne w kwocie 78.134 zł,

-  w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz  rozdziale 92695 – Pozostała działalność, w § 2630 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w kwotach: 40.000 zł i 3.000 zł,

co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 28/V/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 lutego 2005 roku

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Pszczyny Nr FN/614/2005 z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005. 

Stwierdza się naruszenie prawa w § 2 zarządzenia Burmistrza Pszczyny Nr FN/614/2005 z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 poprzez zaklasyfikowanie wydatków w kwocie 70.000 zł na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej z miejską – do rozdziału 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  i Autostrad, zamiast do rozdziału 60011 – Drogi publiczne krajowe – z powodu naruszenia art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 29/V/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 lutego 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/695/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2005 r. 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/695/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2005 r. w części dotyczącej punktu 8 treści uchwały, tj. uchwalenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z powodu nieusunięcia w terminie wyznaczonym przez Kolegium Izby istotnego naruszenia prawa polegającego na naruszeniu art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. Nr 207, poz. 1759) poprzez ujęcie w budżecie miasta Gliwice planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym mimo, iż fundusz ten jest państwowym funduszem celowym.