Uchwała Nr 30/VI/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 2 marca 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Lubomi Nr XXVIII/149/2005 z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostek budżetowych Gminy Lubomia. 

Stwierdza się nieważność § 9 uchwały Nr XXVIII/149/2005 Rady Gminy w Lubomi z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostek budżetowych Gminy Lubomia, w części dotyczącej słów: „i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.” - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na nadaniu uchwale wstecznej mocy obowiązującej, co jest sprzeczne z generalną zasadą „prawo nie działa wstecz”, wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 roku Nr 78, poz. 483).