Uchwała Nr 48/XI/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 kwietnia 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Żory Nr 353/XXXI/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie przeniesień planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2005 r.

  

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Żory Nr 353/XXXI/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie przeniesień planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2005 r. z powodu nieusunięcia w nakazanym terminie stwierdzonego istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaplanowaniu wydatków na obsługę rachunkową organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czym naruszono przepisy art. 28 ust. 2 i art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), podczas gdy zadanie to w obecnym stanie prawnym nie należy do zadań własnych gminy.