Uchwała Nr 49/XII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 maja 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XXX/639/2005 z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych. 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XXX/639/2005 z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych w części dotyczącej § 1 ust. 1 pkt 9 oraz § 1 ust. 2 pkt 9 uchwały z powodu naruszenia art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) poprzez ustalenie, iż jednym ze źródeł rachunków dochodów własnych placówek oświatowo-wychowawczych Miasta będą środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi oraz pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i przeznaczenie ich na realizację programów finansowanych z udziałem tych środków, podczas gdy zgodnie z wyżej wymienioną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki te mogą być tylko dochodem Miasta.