Uchwała Nr 359/XXI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  29 września  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 144.XIV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 53.VIII.2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 144.XIV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 53.VIII.2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze  względu na istotne naruszenie przepisów art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) poprzez  ustalenie obniżonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw  domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, podczas gdy ustawodawca przyznał radzie gminy prawo  zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr 360/XXI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 września 2015 roku

 

w sprawie       uchwały Nr XIII/95/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

 

§ 1

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII/95/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości w części obejmującej zapisy § 3 ust. 2 uchwały oraz punktu 6 załącznika nr 1 do uchwały, z powodu przekroczenia ustawowego upoważnienia zawartego w art. 6n ust.2 w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z  późn. zm.) oraz naruszenia art.23 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), poprzez wprowadzenie obowiązku załączania do deklaracji dokumentów, które nie potwierdzają danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie liczby zamieszkujących na terenie nieruchomości osób.

 

Uchwała Nr 361/XXI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29  września 2015 roku

 

 

w sprawie uchwały Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 1 września 2015 roku w sprawie dalszych zmian w Uchwale Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Krzanowice na 2015 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 1 września 2015 roku w sprawie dalszych zmian w Uchwale Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Krzanowice na 2015 rok poprzez zwiększenie planu przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r. powodujących, że relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 362/XXI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 września 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmian w uchwale nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 stycznia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzanowice

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmian w uchwale nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 stycznia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzanowice, w której w 2015 roku relacja łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planu dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 363/XXI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 września 2015 roku

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Burmistrza Miasta Poręba wniesionego pismem z dnia 11 września 2015r. od Uchwały Nr 4200/117/VII/2015 z dnia 3 września 2015 r. VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Poręby informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Poręba za I półrocze 2015 roku

 

§ 1.

 

Oddala się  odwołanie wniesione przez  Burmistrza Miasta Poręba pismem z dnia 11 września 2015 r. od Uchwały Nr 4200/117/VII/2015 z dnia 3 września  2015 r. VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Poręby informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Poręba za I półrocze 2015 roku.

 

Uchwała Nr 366/XXI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 września 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 62/X/15 Rady Gminy Janów z dnia 2 września 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 62/X/15 Rady Gminy Janów z dnia 2 września 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w której w 2015 r. relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 367/XXI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 września 2015 roku

 

w sprawie Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 158/15 z dnia 15 września 2015 roku zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w Zarządzeniu Wójta Gminy Janów Nr 158/15 z dnia 15 września 2015 roku zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w którym w 2015 r. relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).