Uchwała Nr 414/XXIV/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 października 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIII/82/15 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba

                                     

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII/82/15 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba, w której w 2015 r. relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym istotnie naruszono art. 243 oraz art. 226 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z powodu braku realistyczności tej prognozy.

 

 

Uchwała Nr 415/XXIV/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 października 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIII/81/15 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 r. 

                                     

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/81/15 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 r., której realizacja w 2015 r. spowoduje, że relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym istotnie naruszono art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

§ 2.

Nakazuje się Radzie Miasta Poręba usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa poprzez dokonanie zmian powodujących zachowanie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku bieżącym i w latach następnych do dnia 25 listopada 2015 r. pod rygorem stwierdzenia nieważności uchwały dotkniętej orzeczonym § 1 naruszeniem.

 

 

Uchwała Nr 416/XXIV/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 października 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIII/83/15 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

                                     

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII/83/15 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na postanowieniu o emisji obligacji w kwocie 4.736.000 zł przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów polegającego na przekroczeniu dopuszczalnego wskaźnika, dotyczącego relacji łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych w 2015 roku dochodów ogółem, czym naruszono art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).