Uchwała Nr 543/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr 63/XII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Boronów na rok 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 63/XII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Boronów na rok 2016 polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych,  dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100,poz. 908).

 

Uchwała Nr 544/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr 64/XII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 64/XII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych,  dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 545/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr 65/XII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 65/XII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych,  dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 546/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr 66/XII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 66/XII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych,  dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 547/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr 67/XII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 67/XII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych,  dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).


Uchwała Nr 557/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, polegające na:

- zawarciu w § 9 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908),

- zastosowaniu w § 1 ust. 1 lit. a uchwały nieprawidłowego odesłania do stawki opłaty określonej w § 3 ust. 1 lub ust. 2, co nie koresponduje z treścią tych przepisów, które dotyczą deklaracji i jej wzoru, czym naruszono § 156 ust. 3 wyżej powołanego załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".

 

Uchwała Nr 558/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr IX/77/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr IX/77/2015 Rady Gminy Ujsoły  z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 8 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały,   co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100,  poz. 908).

 

Uchwała Nr 561/XXVIII/2015  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr VIII/65/15 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/61/15 Rady Gminy Brenna z dnia 15 października 2015 r. w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VIII/65/15 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/61/15 Rady Gminy Brenna  z dnia 15 października 2015 r. w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia   w życie uchwały,   co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U.    Nr 100,  poz. 908).

 

Uchwała Nr 563/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/390/14 Rady Gminy Brenna z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Brenna.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VIII/77/15 Rady Gminy Brenna  z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/390/14 Rady Gminy Brenna z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Brenna, polegające na zawarciu   w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia  w życie uchwały,   co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"   (Dz. U. Nr 100,  poz. 908).

 

Uchwała Nr 564/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr VIII/78/15 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VIII/78/15 Rady Gminy Brenna  z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania  i wykorzystania, polegające na zawarciu w § 14 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia   w życie uchwały,   co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"   (Dz. U. Nr 100,  poz. 908).

 

Uchwała Nr 565/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie  podatku od nieruchomości, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 566/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych, polegające na zawarciu w § 7 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku  o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100,  poz. 908).

 

Uchwała Nr 567/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100,  poz. 908).

 

Uchwała Nr 570/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIII/185/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/185/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 571/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIII/186/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/186/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45  ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 572/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIII/187/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/187/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 573/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIII/188/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/188/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 574/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/72/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 1 grudnia  2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień  w podatku od nieruchomości na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/72/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 1 grudnia  2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172  z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 575/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 1 grudnia  2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku w 2016 roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 1 grudnia  2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku w 2016 roku, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 576/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 1 grudnia  2015 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru i poboru podatków na terenie gminy Krzanowice

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 1 grudnia  2015 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru i poboru podatków na terenie gminy Krzanowice, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 577/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 578/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  uchwały Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 579/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIII/125/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kuźnia Raciborska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania udzielonej dotacji

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/125/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kuźnia Raciborska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, polegające na zawarciu w § 8 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 580/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XV/233/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/203/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/233/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/203/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016., polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 581/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XV/234/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/204/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/234/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/204/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r., polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 582/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XV/235/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/207/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/235/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/207/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 583/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XV/236/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/208/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/236/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/208/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 584/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XV/237/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/209/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/237/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/209/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 585/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XV/239/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków innym instrumentem płatniczym

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/239/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków innym instrumentem płatniczym, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 586/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIX-117-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI-99-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIX-117-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI-99-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 3 pkt 1 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 587/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIX-118-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVIII-111-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIX-118-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVIII-111-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych, polegające na zawarciu w § 3 pkt 1 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 588/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIV/102/15 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/102/15 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, polegające na zawarciu w § 12 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 589/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIII/112/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/112/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, polegające na zawarciu w § 13 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 590/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XII/131/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/131/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku, polegające na zawarciu w § 10. uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 591/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XII/132/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na rok 2016, obowiązujących na terenie miasta Racibórz

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/132/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na rok 2016, obowiązujących na terenie miasta Racibórz, polegające na zawarciu w § 5. uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

 

Uchwała Nr 592/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XII/133/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/133/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego, obowiązujących na terenie miasta Racibórz, polegające na zawarciu w § 5. uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 593/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XII/134/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/134/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej, polegające na zawarciu w § 13. uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

 

Uchwała Nr 594/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XII/141/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/141/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, polegające na zawarciu w § 6. uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

 

Uchwała Nr 595/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/142/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, polegające na zawarciu w § 4. uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 596/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XII/143/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/143/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 597/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XII/145/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/145/2015 Rady Miasta Racibórz  z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 598/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 599/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej, polegające na zawarciu w § 9 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 600/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, polegające na zawarciu w § 7 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 601/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XV/138/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Świętochłowice

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/138/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Świętochłowice, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 602/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych w 2016 r., polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 603/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIV/193/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/193/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r., polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 604/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIV/194/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/194/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 605/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIV/195/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/195/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, polegające na zawarciu w § 15 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 606/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIV/196/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/196/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 607/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIV/198/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej ustalania

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/198/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej ustalania, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 608/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XIV/199/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały  Nr XXX/348/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/199/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały  Nr XXX/348/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 609/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XV/188/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015 r.  w sprawie opłaty targowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/188/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej, polegające na zawarciu w § 6 ust. 2 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 610/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XV/190/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/190/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 611/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XV/191/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków   transportowych na terenie Miasta Knurów

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/191/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków   transportowych na terenie Miasta Knurów, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 612/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XV/192/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015 r.  w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Miasta Knurów

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/192/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Miasta Knurów, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 613/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI.68.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X.60.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

 

§ 1.

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI.68.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X.60.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 614/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI.69.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI.69.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 615/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 0007.XIII.72.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 0007.XIII.72.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 616/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 0007.XIII.73.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 0007.XIII.73.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 617/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 0007.XIII.74.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 0007.XIII.74.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 619/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/327/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/327/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych, polegające na zawarciu w § 8 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 620/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/328/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/328/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 621/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/329/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/329/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 622/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/330/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/330/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 7 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 623/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/115/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/106/2015 z dnia 28 października 2015r. o określeniu wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/115/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/106/2015 z dnia 28 października 2015r. o określeniu wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 624/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 80/XI/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 80/XI/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 625/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 81/XI/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 81/XI/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na 2016 rok, polegające na zawarciu  w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 626/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 82/XI/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 82/XI/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 10 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 627/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 83/XI/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 628/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 84/XI/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 629/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 85/XI/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr 85/XI/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny , polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 630/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVII.143.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr XVII.143.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 631/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVII.144.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr XVII.144.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

 

Uchwała Nr 632/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVII.145.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr XVII.145.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 633/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVII.148.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych i gruntach obowiązujących na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr XVII.148.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych i gruntach obowiązujących na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 634/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVII.164.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany "Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej"

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr XVII.164.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany "Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej", polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 635/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVII.159.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr XVII.159.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji, polegające na zawarciu w § 8 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 636/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XV/95/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/95/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych, polegające na zawarciu w § 6.1 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 637/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XV/94/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/94/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, polegające na zawarciu w § 6.1 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 638/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XV/93/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/93/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej, polegające na zawarciu w § 6.1 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 639/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XV/92/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XV/92/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku, polegające na zawarciu w § 6.1 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

 

Uchwała Nr 640/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/79/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 641/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/80/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mszana na 2016 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/80/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mszana na 2016 r., polegające na zawarciu w § 8 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 642/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/81/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/81/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 8 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 643/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/82/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu na terenie Gminy Mszana 2016 rok i zwolnień w tym podatku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/82/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu na terenie Gminy Mszana 2016 rok i zwolnień w tym podatku, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 644/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/83/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/83/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 645/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/89/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Mszana

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/89/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Mszana, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 646/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/90/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/90/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 647/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Pszów oraz zwolnień od tego podatku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Pszów oraz zwolnień od tego podatku, polegające na zawarciu w § 5.1 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 648/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, polegające na zawarciu w § 10.1 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 649/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych, polegające na zawarciu w § 4.1) uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 650/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/90/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/90/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 4.1 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 651/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/59/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/59/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej, polegające na zawarciu w § 9 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 652/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/60/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/60/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 653/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/62/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/62/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, polegające na zawarciu w § 11. 2 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 654/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 131/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Siemianowice Śląskie

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 131/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Siemianowice Śląskie, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 655/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 132/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 132/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 656/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  Uchwały Nr XII/155/15 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/155/15 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.) oraz   § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 657/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  Uchwały Nr XII/156/15 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/156/15 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.) oraz   § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 658/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  Uchwały Nr XII/157/15 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok oraz zwolnień od tego podatku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/157/15 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok oraz zwolnień od tego podatku, polegające na zawarciu  w § 5  uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz   § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

 

Uchwała Nr 659/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  Uchwały Nr XII/158/15 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/158/15 Rady Gminy Bobrowniki z dnia   26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej, polegające na zawarciu w § 9 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 660/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  Uchwały Nr XII/159/15 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/159/15 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, polegające na zawarciu  w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172  z  późn. zm.) oraz   § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 661/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  Uchwały Nr XVIII/235/15 Rady Miejskiej w Bytomiu  z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVIII/235/15 Rady Miejskiej w Bytomiu  z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji, polegające na zawarciu  w § 10 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia  w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172  z  późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 662/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  Uchwały Nr XVIII/234/15 Rady Miejskiej w Bytomiu  z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie podatku rolnego

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVIII/234/15 Rady Miejskiej  w Bytomiu  z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie podatku rolnego, polegające na zawarciu  w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia  w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 663/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  Uchwały Nr XVIII/233/15 Rady Miejskiej w Bytomiu  z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Bytomia

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVIII/233/15 Rady Miejskiej w Bytomiu  z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Bytomia, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 664/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  Uchwały Nr XVIII/232/15 Rady Miejskiej w Bytomiu  z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Bytomia

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVIII/232/15 Rady Miejskiej w Bytomiu  z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Bytomia, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku  o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 665/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  Uchwały Nr XVIII/231/15 Rady Miejskiej w Bytomiu  z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVIII/231/15 Rady Miejskiej w Bytomiu  z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 666/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  Uchwały Nr XVII/263/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania   i wykorzystywania

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVII/263/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  i wykorzystywania, polegające na zawarciu    w § 10 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172  z  późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 667/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  Uchwały Nr XIV/162/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/162/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu  w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172   z  późn. zm.) oraz   § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 668/XXVIII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  Uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, polegające na zawarciu w § 7 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.) oraz   § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 669/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015roku

 

w sprawie uchwały Nr OG-BR.0007.14.71.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr OG-BR.0007.14.71.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku  polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 670/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015roku

 

w sprawie uchwały Nr OG-BR.0007.14.72.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr OG-BR.0007.14.72.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 671/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015roku

 

w sprawie uchwały Nr OG-BR.0007.14.73.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr OG-BR.0007.14.73.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz zarządzenie jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku polegające na zawarciu w § 7 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 672/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr OG-BR.0007.14.74.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr OG-BR.0007.14.74.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenie jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 673/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr OG-BR.0007.14.75.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości 

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr OG-BR.0007.14.75.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 674/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr OG-BR.0007.14.76.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr OG-BR.0007.14.76.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek leśny polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 675/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr OG-BR.0007.14.77.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek rolny

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr OG-BR.0007.14.77.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek rolny polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 676/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr OG-BR.0007.14.78.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości 

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr OG-BR.0007.14.78.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie  podatku od nieruchomości polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 677/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr OG-BR.0007.14.79.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego 

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr OG-BR.0007.14.79.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"
(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 678/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr OG-BR.0007.14.80.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego 

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr OG-BR.0007.14.80.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie  podatku rolnego polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 679/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały  Nr XVI/126/15  Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pilchowice

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVI/126/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pilchowice polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 680/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały  Nr XVI/124/15  Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice

 

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVI/124/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 681/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały  Nr XVI/93/15  Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy Toszek

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVI/93/15 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy Toszek polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"
(Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 682/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały  Nr XVI/95/15  Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVI/95/15 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2016 polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 683/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały  Nr XVI/97/15  Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVI/97/15 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek  polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 684/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały  Nr XVI/98/15  Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVI/98/15 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek  polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 685/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  uchwały Nr XVI/253/15  Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tychy

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVI/253/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tychy polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 686/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVI/254/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Tychy

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVI/254/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada  2015 r. w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Tychy polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 689/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015roku

 

w sprawie uchwały  Nr XVI/125/15  Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVI/125/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 listopada  2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 691/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015roku

 

w sprawie uchwały  Nr XVI/94/15  Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVI/94/15 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2016 polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 696/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  uchwały Nr XIV/173/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie  z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok obowiązujących na terenie Jaworzna

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/173/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok obowiązujących na terenie Jaworzna polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 697/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/174/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie  z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na 2016 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/174/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na 2016 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 699/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/176/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie  z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Jaworzna

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/176/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie  z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Jaworzna  polegające na zawarciu w  § 8 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

 

Uchwała Nr 700/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/177/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie  z dnia 26 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jaworzna

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/177/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie  z dnia 26 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jaworzna polegające na zawarciu w  § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 701/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17  grudnia  2015 roku

 

w sprawie  uchwały Nr XIV/180/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie  z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/180/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie  z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. polegające na zawarciu w § 7 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 702/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17  grudnia  2015 roku

 

w sprawie  uchwały Nr XIV/181/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie  z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/181/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku  polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 703/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIV/183/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/183/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 704/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 705/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  uchwały Nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Łaziskach górnych  dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu Zyta do celów wymiaru podatku rolnego, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 706/XXVIIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej polegające na zawarciu w  § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 707/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: opłaty targowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych  z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: opłaty targowej. polegające na zawarciu w § 10 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 708/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/91/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 marca 2015r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr XI/91/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych  z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 marca 2015r., polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 709/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/92/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr XI/92/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  polegające na zawarciu w  § 8 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 710/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17  grudnia  2015 roku

 

w sprawie  uchwały Nr XIII/118/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień od tego podatku 

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/118/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień od tego podatku . polegające na zawarciu w  § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 711/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17  grudnia  2015 roku

 

w sprawie  uchwały Nr XIII/119/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/119/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca  2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 712/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17  grudnia  2015 roku

 

w sprawie  uchwały Nr XIII/120/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości lub ich części w których wykonano remont elewacji określenia

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale XIII/120/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości lub ich części w których wykonano remont elewacji polegające na zawarciu w § 11 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca  2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 713/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17  grudnia  2015 roku

 

w sprawie  uchwały Nr XIII/121/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub ich części

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/121/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub ich części polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 714/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIII/122/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale  Nr XIII/122/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny polegające na zawarciu w  § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 715/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  uchwały Nr XIII/137/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2016 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr XIII/137/15 Rady Gminy Psary  z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2016r.  polegające na zawarciu w  § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 716/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XIII/136/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2016r. oraz określenie wzoru informacji i deklaracji podatkowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr XIII/136/15 Rady Gminy Psary  z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2016r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej   polegające na zawarciu w  § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 717/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/55/15 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Jejkowice.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr XI/55/15 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Jejkowice, polegające na zawarciu w § 10 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 718/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/56/15 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr XI/56/15 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2016, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 719/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/57/15 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Jejkowice na rok 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale uchwały Nr XI/57/15 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Jejkowice na rok 2016, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 720/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  17 grudnia  2015 roku

 

w sprawie  uchwały Nr X/69/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X/69/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 743/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 24 listopada   2015 r. do wniosku nr 15, zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach   z dnia  9 listopada 2015 r.

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Racibórz pismem Nr OR.1710.3.2015 z dnia 24 listopada 2015 r. do wniosku nr 15, zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Katowicach z dnia 9 listopada 2015 roku znak:  WK-610/33/4/15.

 

Uchwała Nr 745/XXVIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie wezwania Miasta Poręba do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

 

§ 1.

 

Wzywa się Miasto Poręba do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 45 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania celem zaopiniowania.