Uchwała Nr 58/XV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XXXI/250/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Przebudowa ul. Głównej w Goczałkowicach Zdrój wraz z chodnikiem i odwodnieniem – droga powiatowa”

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XXXI/250/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Przebudowa ul. Głównej w Goczałkowicach Zdrój wraz z chodnikiem i odwodnieniem – droga powiatowa” z powodu istotnego naruszenia przepisu art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) poprzez nieokreślenie wysokości zaciąganej  pożyczki.

 

Uchwała Nr 59/XV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Dębowcu Nr 203/XXIII/05 z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w Dębowcu Nr 203/XXIII/05 z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 rok, polegające na dokonaniu przeniesienia wydatków z działu 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818- Rezerwa celowa na wydatki oświaty w kwocie 1.941 zł do działu 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80104- Przedszkola, co narusza art. 116 ust. 5 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).