Uchwała Nr 185/XIII/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 czerwca 2016 roku

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Burmistrza Krzanowic wniesionego pismem z dnia 12 maja 2016 r. od Uchwały Nr 4200/V/68/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Krzanowic sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie wniesione przez Burmistrza Krzanowic pismem z dnia 12 maja 2016 r. od Uchwały Nr 4200/V/68/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Krzanowic sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

 

Uchwała Nr 186/XIII/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 czerwca 2016 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Gliwice do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 roku


§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Gliwice pismem znak DYR.1710.12.2015 z dnia 11 maja 2016 roku do wniosku nr 1, nr 6, nr 9 i nr 14 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 roku znak: WK-610/45/4/15/16.