Uchwała Nr 210/XVI/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVI/163/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 maja 2016 roku  w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu  Gminy Zebrzydowice budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - biologicznych, przydomowych przepompowni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych przyłączy wodociągowych dla istniejących budynków mieszkalnych

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVI/163/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - biologicznych, przydomowych przepompowni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych przyłączy wodociągowych dla istniejących budynków mieszkalnych z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2016 r., poz. 672), w części obejmującej zapis § 1 załącznika nr 1 badanej uchwały o treści: "składających rozliczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie - właściwym dla Gminy Zebrzydowice" polegającego na nieuprawnionym ograniczeniu kręgu osób uprawnionych z mocy ustawy do ubiegania się o dotację.

 

Uchwała Nr 213/XVI/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  30 czerwca  2016 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XXVI/284/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Rodzinne Ogrody Działkowe - ROD), wykorzystywanych jedynie przez część roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXVI/284/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Rodzinne Ogrody Działkowe - ROD), wykorzystywanych jedynie przez część roku, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 218/XVI/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Rybnika do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 maja 2016 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Rybnika pismem znak: Or.1710.17.2015 z dnia 31 maja 2016 r. do wniosków nr 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 i 18 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr WK-610/47/4/15/16 z dnia 16 maja 2016 r.