Uchwała Nr 239/XVIII/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 lipca 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVIII/191/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy 

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVIII/191/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy w części dotyczącej pozycji o nazwie "Przyczyna złożenia korekty" zawartej w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do ww. uchwały z powodu istotnego naruszenia art. 6 n ust. 1 w związku z art. 6 m ust. 1 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz.250) polegającego na wykroczeniu poza zakres ustawowego upoważnienia określony przywołanymi przepisami.