Uchwała Nr 252/XIX/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 lipca 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXVII/297/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVII/297/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028, z powodu istotnego naruszenia art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) oraz art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) poprzez nie wliczenie do kwoty długu zobowiązań wynikających z zawartych umów o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem inwestycji pn. "Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu", które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki, co w konsekwencji spowodowało brak zachowania realistyczności wieloletniej prognozy finansowej w zakresie kwoty długu Miasta Zabrze.    

 

Uchwała Nr 253/XIX/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 lipca 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXVIII/302/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVIII/302/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028, z powodu istotnego naruszenia art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) oraz art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. poprzez nie wliczenie do kwoty długu zobowiązań wynikających z zawartych umów o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem inwestycji pn. "Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu", które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki, co w konsekwencji spowodowało brak zachowania realistyczności wieloletniej prognozy finansowej w zakresie kwoty długu Miasta Zabrze.