Uchwała Nr 278/XXIII/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 września 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr VIII/1/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VIII/1/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń, w części obejmującej § 4 uchwały, z powodu naruszenia art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) – poprzez uchwalenie w dniu 25 sierpnia 2016 roku postanowienia o utracie mocy uchwały Nr III/5/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń wraz jej zmianami, |podczas gdy uchwały te utraciły moc z dniem 1 sierpnia 2016 roku.