Uchwała Nr 319/XXVII/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 listopada 2016 roku

 

w sprawie Uchwały Nr PR.0007.129.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr PR.0007.129.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów polegające na zawarciu w § 14 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r.  poz. 283).

 

Uchwała Nr 327/XXVII/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 listopada 2016 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19 września 2016 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój pismem znak: KAW.1710.05.2016 z dnia 4 października 2016 r. do wniosków nr 1,2,4 i 12 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr WK-610/16/4/16 z dnia 19 września 2016 r.