Uchwała Nr 334/XXVIII/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 listopada 2016 roku

 

dotycząca uchwały Nr XXVII/344/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXVII/344/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).