Uchwała Nr 366/XXXI/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 grudnia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2016 roku dotyczącej ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych, polegające na zastosowaniu nieprecyzyjnych i zniekształconych zapisów w punkcie 2 pola D.2 załącznika nr 1 do uchwały o treści: "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w części budynków mieszkalnych/ w budynkach pozostałych ogółem" oraz w kolumnie 2 pola D załącznika nr 3 do uchwały o treści: "Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR" - w stosunku do wynikających z uregulowania art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) i art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) w związku z § 6 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 368/XXXI/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 grudnia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XXVII/306/16 z dnia 17 listopada 2016 roku dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pszczyna, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowość ich pobrania i wykorzystywania

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XXVII/306/16 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pszczyna, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowość ich pobrania i wykorzystywania - polegające na zamieszczeniu w §17 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących terminu wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 poz. 296 z  późn. zm.) oraz  §45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 369/XXXI/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 grudnia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 370/XXXI/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 grudnia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 371/XXXI/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 grudnia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 372/XXXI/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 grudnia 2016 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Świętochłowice w 2017 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Świętochłowice w 2017 r. polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r.  poz. 283).

 

Uchwała Nr 373/XXXI/2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 grudnia 2016 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XXVIII/250/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie podatku od środków transportowych w 2017 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXVIII/250/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie podatku od środków transportowych w 2017 r. polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r.  poz. 283).

 

Uchwała Nr 376/XXXI/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  22 grudnia 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXIII/423/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/248/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z 14 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bytomia na lata 2016 - 2046

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIII/423/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/248/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z 14 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bytomia na lata 2016-2046 - w której w latach 2017-2019 wydatki na poręczenia zostały zaplanowane w sposób nierealistyczny, co spowodowało nieprawidłowe wykazanie relacji łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planu dochodów ogółem, czym w sposób istotny naruszono art. 226 ust. 1 pkt 1 i pkt 6a w związku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).