Uchwała Nr 190/XVII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 czerwca 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Kozy do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 maja 2017 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy Kozy pismem znak: SG.1710.1.33.2017.MO z dnia 19 maja 2017 r. do wniosków nr 3, 5 i 9 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr WK-610/2/4/17 z dnia 8 maja 2017 r.

 

 

Uchwała Nr 191/XVII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 czerwca 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Chorzów do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 maja 2017 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia złożone przez Prezydenta Miasta Chorzów pismem Nr OR-I.1710.13.9.2016 z dnia 15 maja 2017 r. do wniosków nr 16, 17 i 18 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr WK - 610/46/4/16/17 z dnia 2 maja 2017 r.