Uchwała Nr 83/XX/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 2 sierpnia 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1296/272/II/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 r.

 Stwierdza się nieważność uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1296/272/II/2005  z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok w części dotyczącej § 1, tj. zwiększenia  w dziale 851 – Ochrona zdrowia dochodów i wydatków budżetu Województwa Śląskiego na 2005 r. o kwotę 24.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie inwestycyjne związane z wymianą okien w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ wykonawczy kompetencji organu stanowiącego do dokonywania zmian w budżecie.

 

Uchwała Nr 84/XX/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 2 sierpnia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Knurów Nr XXXVII/510/2005 z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2005 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Knurów Nr XXXVII/510/2005 z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2005 rok poprzez zaklasyfikowanie niezgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) dochodu w kwocie 23.500 zł do § 8537 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych – mimo, iż ten paragraf klasyfikacji dochodów ma zastosowanie po raz pierwszy dopiero do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2006.

 

Uchwała Nr 85/XX/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach 

z dnia 2 sierpnia 2005 roku

 

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 0151/162/2005 z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2005 r. 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Prezydenta Miasta Knurów Nr 0151/162/2005 z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2005 r. poprzez zaklasyfikowanie niezgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) dochodu w kwocie 23.500 zł do § 8537- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych – mimo, iż ten paragraf klasyfikacji dochodów ma zastosowanie po raz pierwszy dopiero do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2006.