Uchwała Nr 109/XXV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 września 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Chełmie Śląskim Nr XXXI/169/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w ramach przeniesień wydatków między działami.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w Chełmie Śląskim Nr XXXI/169/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w ramach przeniesień wydatków między działami – poprzez przeniesienie ogólnych kwot wydatków działu 600 – Transport i łączność i działu 801 – Oświata i wychowanie łącznie w kwocie 570.000 zł do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – bez podziału tych kwot na rozdziały klasyfikacji wydatków i wyodrębnienia w ramach rozdziałów wydatków bieżących i majątkowych, co jest niezgodne z art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 110/XXV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 września 2005 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy w Chełmie Śląskim Nr I/44/05 z dnia 1 września 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Wójta Gminy w Chełmie Śląskim Nr I/44/05 z dnia 1 września 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok w całości z powodu podziału na rozdziały wydatków przeniesionych w ogólnych kwotach z działu 600 – Transport i łączność i działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/169/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w ramach przeniesień wydatków między działami – co było istotnym naruszeniem kompetencji Rady Gminy wynikającej z art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).