Uchwała Nr 127/XXXI/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 grudnia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLVIII/909/05 z dnia 28 października 2005 roku w sprawie ustalenia kwoty dotacji na rok 2006 dla działającego na terenie miasta Dąbrowy Górniczej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLVIII/909/05 z dnia 28 października 2005 roku w sprawie ustalenia kwoty dotacji na rok 2006 dla działającego na terenie miasta Dąbrowy Górniczej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach – z powodu istotnego naruszenia wyłącznej kompetencji prezydenta miasta do opracowania projektu budżetu miasta określonej w art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).