Uchwała Nr 136/XXXIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 grudnia 2005 roku


dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej Nr XLIX/928/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie inwestowania wolnych środków pieniężnych w jednostki uczestnictwa towarzystw funduszy inwestycyjnych.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej Nr XLIX/928/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie inwestowania wolnych środków pieniężnych w jednostki uczestnictwa towarzystw funduszy inwestycyjnych z powodu wyrażenia zgody na inwestowanie wolnych środków pieniężnych uzyskanych w wyniku realizacji budżetu w jednostki uczestnictwa towarzystw funduszy inwestycyjnych, co jest istotnym naruszeniem art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), w myśl którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd tej jednostki do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu.

 

 

Uchwała Nr 137/XXXIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 grudnia 2005 roku


dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej Nr XLIX/948/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

Stwierdza się nieważność § 6 uchwały Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej Nr XLIX/948/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w części dotyczącej słów „za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu i właściwej Komisji merytorycznej Rady Miejskiej”.

W § 6 Rada Miejska uchwaliła, że wnioski o dotację z budżetu będą składane Prezydentowi za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pod warunkiem, że właściwe Komisje Rady wyrażą pozytywną opinię o przyznaniu dotacji z budżetu. W ten sposób Rada Miejska w sposób istotny naruszyła art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) określający wyłączną kompetencję Prezydenta Miasta do wykonywania zadań gminy określonych przepisami prawa a także do przygotowywania projektów uchwał Rady Miejskiej.

 


Uchwała Nr 138/XXXIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie Nr XLVI/306/05 z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2006 r.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie Nr XLVI/306/05
z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2006 r. w części dotyczącej § 1 pkt 1 w związku z wprowadzeniem w uchwale opłaty administracyjnej od sporządzenia protokołu ostatniej woli spadkodawcy przez burmistrza miasta, sekretarza miasta lub kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w domu testatora – z powodu istotnego naruszenia art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)  poprzez ustalenie opłaty administracyjnej za czynność objętą przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

 

 

Uchwała Nr 139/XXXIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 781/XLVI/05 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia na rok 2006 stawek opłaty administracyjnej.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 781/XLVI/05 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia na rok 2006 stawek opłaty administracyjnej w części dotyczącej § 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 lit. a, b, c, i d z powodu istotnego naruszenia art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) w związku z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.) poprzez wprowadzenie opłaty administracyjnej za czynności objęte przepisami o opłacie skarbowej bądź nie mające charakteru czynności urzędowych, a także poprzez wprowadzenie opłaty za czynności nie wynikające z zadań własnych gminy.

 


Uchwała Nr 140/XXXIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 grudnia 2005 roku


dotycząca: uchwały Rady Gminy Bobrowniki Nr XXXII/224/05 z dnia 25 listopada
2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2006r.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Bobrowniki Nr XXXII/224/05 z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2006 r. w części dotyczącej § 2 lit. d w związku z wprowadzeniem w uchwale zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów położonych w dorzeczu rzeki Brynicy i Jaworznik w przypadku zalewania ich wodami tych rzek, z jednoczesnym uzależnieniem zwolnienia od komisyjnego stwierdzenia faktów podanych we wniosku – z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) poprzez wprowadzenie zwolnienia podatkowego, które zostało uzależnione od zdarzenia przyszłego i niepewnego, z jednoczesnym przyznaniem kompetencji do decydowania o przyznaniu zwolnienia organowi wykonawczemu gminy.

 

 

Uchwała Nr 141/XXXIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 grudnia 2005 roku


dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XL/612/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2006 rok.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XL/612/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2006 rok w części dotyczącej § 4 pkt 1, lit.b słów „lub ekspozycji” - z powodu określenia stawek opłaty targowej za czynność inną niż sprzedaż, co narusza w sposób istotny przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

 


Uchwała Nr 142/XXXIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 grudnia 2005 roku


dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLVII/515/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2006 roku.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLVII/515/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2006 roku w części dotyczącej § 1 ust. 4 w związku z wprowadzeniem w uchwale opłaty targowej od zajęcia powierzchni przez środek transportowy bez towaru lub z towarem – z powodu istotnego naruszenia art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)  poprzez ustalenie w § 1 ust. 4  po spójniku „lub” - opłaty targowej od zajęcia powierzchni przez środek transportowy z towarem lub bez towaru, co nie jest zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku zapłaty opłaty targowej w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która uzależnia pobór opłaty targowej wyłącznie od dokonywania sprzedaży. 

 

 

Uchwała Nr 143/XXXIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 grudnia 2005 roku


dotycząca: uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXV/180/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na pomoc finansową na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXV/180/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na pomoc finansową na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w części dotyczącej § 2 uchwały z powodu udzielenia pomocy finansowej w 2006 r. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej samorządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w kwocie 500.000 zł na budowę drogi powiatowej – czego nie przewidują przepisy art. 406 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).