Uchwała Nr 1/I/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XLIII/320/05 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie podatku rolnego.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XLIII/320/05 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie podatku rolnego w części dotyczącej § 1 ust. 2 uchwały w związku z wprowadzeniem w uchwale stawki podatku rolnego dla gospodarstw rolnych, podczas gdy podstawą opodatkowania podatkiem rolnym są grunty gospodarstw rolnych - czym naruszono art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 2/I/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2006 roku


dotycząca: uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2749/320/II/2005 z dnia
6 grudnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2749/320/II/2005 z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok w części dotyczącej zmian planu  wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia w związku z dokonaniem zmian wielkości dotacji przyznanych z budżetu Województwa Śląskiego dla samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ wykonawczy kompetencji organu stanowiącego do przyznawania dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 


Uchwała Nr 3/I/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej Nr XLIX/937/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie podlegające opłacie skarbowej.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej Nr XLIX/937/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie podlegające opłacie skarbowej w części dotyczącej § 1 ust. 1 pkt b, c, d, e, z powodu istotnego naruszenia art. 18 ustawy z dnia 18 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) – poprzez ustalenie opłaty:

- za wydawanie opinii na temat wstępnego projektu podziału fizycznego budynku,

gdyż czynność ta jest objęta przepisami o opłacie skarbowej,

- za zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę (na podstawie art. 36a prawa budowlanego),

- za zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub lokalu – za każdy m2 powierzchni użytkowej,

co nie należy do zadań własnych gminy,

- za określanie warunków i zasad scalania i podziału nieruchomości dla terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

co nie należy do czynności urzędowych.