Uchwała Nr 308/XXVI/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 października 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXX/677/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Gliwice dla Gminy Szubin poszkodowanej w wyniku nawałnicy w dniach 11/12 sierpnia 2017 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXX/677/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Gliwice dla Gminy Szubin poszkodowanej w wyniku nawałnicy w dniach 11/12 sierpnia 2017 r. - w części dotyczącej zapisu § 1 w zakresie słów: "Środki na ww. pomoc będą pochodziły z rezerwy celowej na wydatki majątkowe" z powodu istotnego naruszenia prawa,  polegającego na rozdysponowaniu rezerwy celowej przez organ stanowiący, czym naruszono art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870  z późn. zm.) oraz art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 309/XXVI/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 października 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLII/493/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/622/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLII/493/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/622/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania w części dotyczącej § 1 pkt 3 uchwały, z powodu istotnego naruszenia art. 223 ust.  2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), polegającego na nieprawidłowym określeniu  przeznaczenia gromadzonych na rachunku dochodów na podatek od towarów
i usług (VAT).

 

Uchwała Nr 310/XXVI/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 października 2017 roku

 

w sprawie zarządzenia Nr S.0050.0207.2017 Burmistrza Radlina z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2017 do 2028

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Nr S.0050.0207.2017 Burmistrza Radlina z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2017 do 2028, z powodu istotnego naruszenia art. 226 ust. 1 w związku z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), polegającego na ustaleniu w 2018 roku kwoty odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ww. ustawy w wysokości nie zapewniającej zrealizowania wydatków z tego tytułu.

 

Uchwała Nr 311/XXVI/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 października 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr RG.0007.220.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie dofinansowania w ramach programu "Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór"

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr RG.0007.220.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie dofinansowania w ramach programu "Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór" - z powodu istotnego naruszenia art. 7 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.), polegającego na braku podstaw do podjęcia aktu prawa miejscowego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w zakresie objętym badaną uchwałą.

 

Uchwała Nr 314/XXVI/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 października 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXVI/349/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/272/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVI/349/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/272/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zachowaniu czasowo w mocy tylko niektórych przepisów uchylonej wcześniej uchwały Rady Miejskiej, czym naruszono § 33  ust. 2 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), zgodnie z którym nie zachowuje się czasowo w mocy tylko niektórych przepisów aktu wykonawczego wydanego na podstawie uchylanego albo zmienianego przepisu upoważniającego, a tym samym naruszono art. 2 w związku z art. 16 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), poprzez naruszenie zasad praworządności demokratycznego państwa prawnego i zaufania obywateli do państwa.

 

Uchwała Nr 320/XXVI/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 października 2017 roku

 

w sprawie wezwania Gminy Poraj do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

 

§ 1.

 

Wzywa się Gminę Poraj do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 45 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania celem zaopiniowania.

 

Uchwała Nr 321/XXVI/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 października 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Prezydenta Miasta Bytomia wniesionego pismem z dnia 14 września 2017 r. od Uchwały Nr 4200/IV/132/2017 z dnia 1 września 2017 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Bytom obligacji komunalnych w wysokości 43.387.770 zł.

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie wniesione przez Pana Damiana Bartylę - Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 14 września 2017 r. znak: FFO.3060.5.I.2017 od Uchwały Nr 4200/IV/132/2017 z dnia 1 września 2017 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Bytom obligacji komunalnych w wysokości 43.387.770 zł.