Uchwała Nr 430/XXXIII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  21 grudnia  2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXI/267/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXI/267/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych w części obejmującej:

- stawki w kwotach 2.456,00 zł i 2.927,00 zł, określone w § 1 ust. 4 wiersz 8, kolumna "Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym" i kolumna "Inne systemy zawieszenia osi jezdnych" tabeli dotyczącej ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą (dopuszczalna masa całkowita - nie mniej niż 36 ton) z powodu istotnego naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) w związku z pkt 3 lit. d tiret pierwsze obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz. 800) - polegającego na określeniu wysokości stawek podatku od środków transportowych przekraczających górne granice stawki kwotowej na rok 2018,

- stawkę w kwocie 1.998,00 zł, określoną w § 1 ust. 6 wiersz 7 kolumna "Inne systemy zawieszenia osi jezdnych" tabeli dotyczącej przyczep i naczep (dopuszczalna masa całkowita - nie mniej niż 36 ton), z powodu istotnego naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) w związku z pkt 3 lit. f tiret pierwsze obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017, poz. 800) - polegającego na określeniu wysokości stawki podatku od środków transportowych przekraczającej górną granicę stawki kwotowej na rok 2018.

 

Uchwała Nr 432/XXXIII/2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/18/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/18/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń, polegające na zawarciu w §3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz  §45 ust. 1 w związku z §143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 434/XXXIII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLVIII/285/17 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLVIII/285/17 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 w części dotyczącej § 1 pkt 2 wiersz 4 kolumna 3 tabeli obejmującej cyfrę "1.1600" z powodu istotnego naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.), polegającego na nieuchwaleniu stawki podatkowej dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton posiadających inne systemy zawieszenia dwóch osi jezdnych.

 

Uchwała Nr 436/XXXIII/2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  21 grudnia  2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXIX/240/2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - z nieruchomości zamieszkałych

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXIX/240/2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - z nieruchomości zamieszkałych, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz  § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 458/XXXIII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  21  grudnia  2017 roku

 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Katowice

 

§ 1.

 

Postanawia się wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na uchwałę nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Katowice.