Uchwała Nr 3/I/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2018 roku

 

w sprawie uchwały NR XXXIII/745/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 

§ 1.

 Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale NR XXXIII/745/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, polegające na zawarciu w §3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz §45 ust. 1 w związku z §143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 6/I/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2018 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RG.0007.234.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

§ 1.

 Stwierdza się nieważność uchwały Nr RG.0007.234.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, w części obejmującej zapis §1 pkt 6 uchwały, załącznik nr 6 ze wzorem WNRL-1, pole 93 wzoru DN-1 z załącznika nr 1, pole 88 wzoru DR-1 z załącznika nr 2, pole 43 wzoru DL-1 z załącznika nr 3 oraz pole 128 i opis zawarty w nawiasie do pola D wzoru INRL-1 z załącznika nr 4 do uchwały - z powodu istotnego naruszenia art. 6 ust. 13 w związku z art. 3 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 w związku z art. 3 ust. 5 - 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) oraz art. 6 ust. 9 w związku z art. 2 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821), polegającego na nałożeniu na podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązku podawania w deklaracjach danych innych, niż niezbędne do wymiaru i poboru tych podatków.

 

Uchwała Nr 7/I/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  4 stycznia  2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr LI/329/17 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

 

§ 1.

 Stwierdza się nieważność uchwały Nr LI/329/17 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej z powodu istotnego naruszenia art. 20d ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.), w związku z § 12 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174) polegającego na zaniechaniu zgłoszenia projektu uchwały do notyfikacji Komisji Europejskiej, w sytuacji gdy uchwała przewiduje udzielanie pomocy publicznej, nie uwzględniając warunków określonych w ww. rozporządzeniu.

 

Uchwała Nr 19/I/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  4 stycznia  2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXIV/273/17 Rady Gminy Brenna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

 

§ 1. 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIV/273/17 Rady Gminy Brenna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych, w części obejmującej słowo "powyżej" zawarte w § 1 pkt 3a  - z powodu istotnego naruszenia art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.), poprzez brak ustalenia podatku od środków transportowych dla pojazdów o masie całkowitej równej 3,5 tony.

 

Uchwała Nr 20/I/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Zarządu Województwa Śląskiego, wniesionego pismem z dnia 28 grudnia 2017 r. od  Uchwały Nr 4200/V/227/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030

 

§ 1. 

Oddala się  odwołanie wniesione przez Zarząd Województwa Śląskiego, pismem z dnia  28 grudnia 2017 r. (znak: FN-RP.ZD-00100/17) od  Uchwały Nr 4200/V/227/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.

 

Uchwała Nr 21/I/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Zarządu Województwa Śląskiego, wniesionego pismem z dnia 28 grudnia 2017 r. od  Uchwały Nr 4200/V/225/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjno-porównawczymi

 

§ 1.

 Oddala się  odwołanie wniesione przez Zarząd Województwa Śląskiego, pismem z dnia  28 grudnia 2017 r. (znak: FN-RP.ZD-00101/17) od  Uchwały Nr 4200/V/225/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem  i materiałami informacyjno-porównawczymi.

 

Uchwała Nr 22/I/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Zarządu Województwa Śląskiego, wniesionego pismem z dnia 28 grudnia 2017 r. od Uchwały Nr 4200/V/226/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 163.320.242 zł, przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Województwa Śląskiego

 

§ 1. 

Oddala się  odwołanie wniesione przez Zarząd Województwa Śląskiego pismem  z dnia  28 grudnia 2017 r. (znak: FN-RP.ZD-00102/17) od Uchwały Nr 4200/V/226/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii  o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 163.320.242, zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Województwa Śląskiego.