Uchwała Nr 23/II/2018 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z  dnia  11 stycznia  2018 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XLI/347/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XLI/347/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych  innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 32/II/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 11 stycznia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok polegające na ujęciu kwoty rezerwy celowej na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.165.000 zł, w grupie wydatków "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zamiast w grupie "wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych", czym naruszono art. 222 ust 1 w związku z art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).