Uchwała Nr 145/VII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 lutego 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXIV/371/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia
23 stycznia 2018 roku w sprawie udzielania spółdzielniom mieszkaniowym dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIV/371/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie udzielania spółdzielniom mieszkaniowym dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych w części dotyczącej § 4 ust. 5 Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji, stanowiącego Załącznik do ww. uchwały z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) w związku z art. 126 i art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), polegającego na przyznaniu dotacji służącej refundacji poniesionych wydatków przez podmioty uprawnione do otrzymania dotacji.

 

Uchwała Nr 185/VII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 lutego 2018 roku

 

w sprawie ustalenia budżetu Gminy Mszana na 2018 rok

 

§ 1.

 

Ustala się budżet Gminy Mszana  na 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.