Uchwała Nr 345/XIV/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 6 kwietnia 2018 roku do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 23 marca 2018 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, pismem: PN.1710.18.2017 z dnia 6 kwietnia 2018 roku do wniosków: nr 1, nr 10 oraz nr 13 i 14 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 23 marca 2018 roku, znak: WK-610/39/4/17/18.