Uchwała Nr 399/XVIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z  dnia  21 czerwca  2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLIX/381/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIX/381/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 5 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) polegającego na nieustaleniu zasad oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.