Uchwała Nr 65/XI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 marca 2006 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLIII/648/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

 

 Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLIII/648/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok w części dotyczącej punktu 1 uchwały, tj. zwiększenia planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 60.000 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z powodu  niewskazania źródeł zwiększających ten plan dochodów.

Działaniem takim naruszono przepis art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) poprzez naruszenie ustawowego obowiązku dotyczącego szczegółowości w jakiej prognozowane dochody budżetu gminy ma określać uchwała budżetowa.

 

 

Uchwała Nr 66/XI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 marca 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLIII/650/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLIII/650/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok w części dotyczącej punktu 1 uchwały, tj. zwiększenia planowanych dochodów budżetu miasta w dziale 710 – Działalność usługowa o 56.936 zł, dziale 851 – Ochrona zdrowia o 122.610 zł i w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 620.000 zł, z powodu niewskazania źródeł zwiększających plan dochodów.

Działaniem takim naruszono przepis art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) poprzez naruszenie ustawowego obowiązku dotyczącego szczegółowości w jakiej prognozowane dochody budżetu gminy ma określać uchwała budżetowa.

 

 

Uchwała Nr 67/XI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 marca 2006 roku


dotycząca: zarządzenia Burmistrza Pszczyny Nr FN/916/2006 z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006.

 

           Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Pszczyny Nr FN/916/2006 z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006, polegające na dokonaniu zmian w budżecie w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2  i art. 184 ust. 1 pkt 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i postanowieniem § 10 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/361/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006, poprzez dokonanie zmian w budżecie w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu na 2006 r. Gminy Pszczyna.

 

 

Uchwała Nr 68/XI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 marca 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XXXIX/383/06 z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XXXIX/383/06 z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 polegające na zastosowaniu nieprawidłowej klasyfikacji w § 2 uchwały, w części dotyczącej wydatku na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, poprzez zastosowanie działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe zamiast działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) poprzez nieprawidłową klasyfikację wydatku dotyczącego udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla zakładu opieki zdrowotnej.

 

 

Uchwała Nr 69/XI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 marca 2006 roku

 
dotycząca: zarządzenia Burmistrza Pszczyny Nr FN/921/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Pszczyny Nr FN/921/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006, polegające na zastosowaniu nieprawidłowej klasyfikacji w § 2 zarządzenia, w części dotyczącej wydatku na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, poprzez zastosowanie działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe zamiast działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) poprzez nieprawidłową klasyfikację wydatku dotyczącego udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla zakładu opieki zdrowotnej.