Uchwała Nr 127/XXIX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 sierpnia 2006 roku

 

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr Fn/154/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Miasta Chorzów na 2006 rok w związku z wykonaniem uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLVII/946/06 z dnia 29.06.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chorzów na 2006 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr Fn/154/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Miasta Chorzów na 2006 rok w związku z wykonaniem uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLVII/946/06 z dnia 29.06.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chorzów na 2006 rok w części dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków w wysokości 485.769 zł z działu 900 - Gospodarka komunalna, rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6659 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych do działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, § 4270 - Zakup usług remontowych - zadanie „Remont torowisk”, czym w istotny sposób naruszono przepisy art. 35 ust. 2 i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 28a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.). Zadanie to bowiem nie należy do zadań własnych gminy a ponadto zostało zastrzeżone do podmiotu zarządzającego torowiskami tramwajowymi (w tym przypadku są to Tramwaje Śląskie S.A. w Katowicach).