Uchwała Nr 633/XXXII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwały Nr XLIII.287.2018  Rady Gminy Kornowac z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIII.287.2018 Rady Gminy Kornowac z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok w części dotyczącej zapisu § 2 uchwały w zakresie zwrotu o treści: " oraz budowle" - z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, polegającego na zwolnieniu z podatku od nieruchomości budowli niepodlegających temu podatkowi, gdyż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają tylko budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uchwała Nr 634/XXXII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwały Nr 14/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 1.

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 14/I/2018 Rady Miejskiej w Kaletach  z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

Uchwała Nr 636/XXXII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Katowicach

 z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwały Nr XLIX/270/2018 Rady Gminy Milówka z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIX/270/2018 Rady Gminy Milówka z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  w części obejmującej zapis §1 pkt 5 lit. "a" i §2 uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na uchwaleniu stawki podatku od nieruchomości od budynków letniskowych lub zajmowanych na cele letniskowe wraz ze definiowaniem pojęć: "budynek letniskowy" i "budynek zajmowany na cele letniskowe" - czym organ stanowiący gminy wykroczył poza delegację ustawową z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. "e" w związku z ust. 3 i 4 oraz art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).