Uchwała Nr 5/II/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2007 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr III/16/06 z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr III/16/06 z dnia
11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 w części dotyczącej określenia wysokości stawek podatku:

1)      od ciągnika siodłowego i balastowego przy trzech osiach o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie:

a)      z zawieszeniem osi pneumatycznym lub uznanym za równoważne w wysokości
1.135 zł,

b)     z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w wysokości 2.358 zł,

2)      od przyczep lub naczep przy dwóch osiach która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą 36 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
w wysokości 1.630 zł,

3)      od przyczep lub naczep przy trzech osiach jezdnych która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą 36 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1.734 zł,

co przekracza wysokość stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 75, poz. 758), czym w istotny sposób naruszono art. 10 ust. 1
pkt 4 i pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 6/II/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kochanowice Nr II/17/06 z dnia 4 grudnia 2006 roku zmieniającej uchwałę Nr 71/XI/2003 Rady Gminy Kochanowice z dnia 5 września 2003 r. w sprawie preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Kochanowice.

 

 Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Kochanowice Nr II/17/06 z dnia 4 grudnia 2006 roku zmieniającą uchwałę Nr 71/XI/2003 Rady Gminy Kochanowice z dnia 5 września 2003 r. w sprawie preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Kochanowice z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291), poprzez zaniechanie zgłoszenia programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy de minimis Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Uchwała Nr 7/II/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Starcza Nr 22/III/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniającej uchwałę w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Starcza Nr 22/III/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniającej uchwałę w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok - z powodu sprzeczności tej uchwały z § 1 pkt 4 zmienionej uchwały Nr 11/II/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. oraz sprzeczności z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), poprzez zmianę stawki dotyczącej ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 31 ton i posiadającego co najmniej dwie osie, jakiego, biorąc pod uwagę liczbę osi, nie wymieniała zmieniona uchwała Nr 11/II/06 a także nie przewiduje cytowana ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w załączniku Nr 2, do której odsyła przepis art. 10 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

 

Uchwała Nr 8/II/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Starcza Nr 11/II/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Starczy Nr 11/II/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok – w części dotyczącej uchwalenia w § 1 pkt 4 tej uchwały rocznej stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 31 ton, posiadających dwie osie o innym systemie zawieszenia – przekraczającej stawkę maksymalną na 2007 rok, ogłoszoną obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 75, poz. 758), co było istotnym naruszeniem art. 10 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 9/II/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr II/8/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr II/8/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok w części dotyczącej określenia w § 1 ust. 2 lit. b uchwały wysokości stawki podatku od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton, które posiadają trzy osie jezdne oraz inne systemy zawieszania osi jezdnych, ze względu na naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) poprzez przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej stawki dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie.

Uchwała Nr 10/II/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Mierzęcice Nr III/8/2006 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 rok.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Mierzęcice Nr III/8/2006 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 rok w części dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości strażaków i ich rodzin pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844), który to przepis wyklucza stosowanie przez radę gminy zwolnień o charakterze podmiotowym oraz nieważność w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów zajętych pod zbiorniki wodne (§ 1 ust.1 lit. ”b” uchwały), co stanowi zastosowanie pojęcia zbyt ogólnego, prowadzącego w konsekwencji do przekroczenia zakresem opodatkowania umocowania ustawowego, naruszając art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844), który to przepis przewiduje opodatkowanie jezior oraz gruntów zajętych pod zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

 

Uchwała Nr 11/II/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr II/21/06 z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Pyskowice.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr II/21/06 z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Pyskowice w części dotyczącej § 1ust. 2 pkt 4 z powodu istotnego naruszenia art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) poprzez ustalenie opłaty targowej za zajęcie powierzchni sprzedażowej.