Uchwała Nr 85/V/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 26 lutego 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr 31/III/2018  Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia  28 grudnia 2018  r.  w sprawie: udzielenia dotacji celowej Parafii św. Katarzyny w Woźnikach na prace restauratorskie przy zabytkowym kościele św. Katarzyny w Woźnikach

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 31/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii św. Katarzyny w Woźnikach na prace restauratorskie przy zabytkowym kościele św. Katarzyny w Woźnikach, w części obejmującej zapis § 1 w zakresie słów "zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do uchwały" oraz załącznika Nr 1 do uchwały - z powodu istotnego przekroczenia ustawowego upoważnienia zawartego w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) poprzez zawarcie w treści uchwały indywidualnego wniosku złożonego przez podmiot ubiegający się o dotację.