Uchwała Nr 125/VIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 8 marca 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr IX/49/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  25 lutego 2019  r.  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata  2019 - 2030

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019-2030, z powodu:

- braku spełnienia ustawowego wymogu realistyczności wieloletniej prognozy finansowej wobec braku objaśnień uzasadniających przyjęte wartości czym w sposób istotny naruszono art. 226 ust. 1 w związku z art. 226 ust. 2a, art. 242 oraz art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500),

- braku spełnienia ustawowego wymogu realistyczności wieloletniej prognozy finansowej poprzez nieujęcie spłat zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych, czym w sposób istotny naruszono art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 126/VIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 8 marca 2019 r.

 

w sprawie wezwania Miasta Świętochłowice do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

 

§ 1

 

Wzywa się Miasto Świętochłowice do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 45 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania celem zaopiniowania.