Uchwała Nr 181/XI/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr VII/56/2019  Rady Gminy Gierałtowice z dnia  27 marca 2019  r.  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gierałtowice na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/56/19  Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019  r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gierałtowice na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki w części obejmującej słowa: "na 2020 rok" użyte w tytule i w § 1 uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na nieuprawnionym ograniczeniu wyodrębnienia funduszu sołeckiego do jednego roku budżetowego, czym naruszono art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.).