Uchwała Nr 231/XIV/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 28 maja 2019  r.

 

w sprawie uchwały Nr  53(VI)19  Rady Gminy Poraj z dnia  25 kwietnia 2019  r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 53(VI)19 Rady Gminy Poraj z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z powodu istotnego naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 6, w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 298 poz. 1767), wobec braku spełnienia ustawowego wymogu realistyczności wieloletniej prognozy finansowej, polegającego na nieujęciu w niej długu z tytułu zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 31 lipca 2017 r. umowy wsparcia spółki komunalnej.

 

Uchwała Nr 232/XIV/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 28 maja 2019 r.

 

w sprawie  uchwały Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2019  r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok

 

§ 1

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok, z powodu naruszenia art. 259 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) poprzez zmianę przez organ stanowiący przeznaczenia rezerwy celowej.

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa określonego w § 1, w terminie do 25 czerwca 2019 roku, poprzez uchylenie zmian dotyczących kwot rezerwy celowej pod rygorem unieważnienia uchwały budżetowej w części.

 

Uchwała Nr 234/XIV/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 28 maja 2019  r.

 

w sprawie uchwały Nr XIII/97/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  2 maja 2019  r.  w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Miasta Świętochłowice

 

 § 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XIII/97/19 z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Miasta Świętochłowice z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z § 16 ust. 4 Uchwały Nr IV/27/2003 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Świętochłowice (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2003 r., Nr 21, poz. 622 z późn. zm.), poprzez zwołanie sesji Rady Miejskiej w sposób niezgodny z przywołanymi przepisami co polegało na braku skutecznego powiadomienia wszystkich radnych Rady Miejskiej o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych.