Uchwała Nr 28/VIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr V/34/2007 z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek od środków transportowych na rok 2007.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr V/34/2007
z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek od środków transportowych na
rok 2007
w części dotyczącej:

1.      określenia wysokości stawek podatku od przyczepy lub naczepy przy trzech osiach jezdnych, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
36 ton:

a)      z zawieszeniem osi pneumatycznym lub uznanym za równoważne w wysokości
1.824 zł,

b)     z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1.944 zł.

co przekracza wysokość stawki określonej w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia
25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 75, poz. 758), czym w istotny sposób naruszono art. 10 ust. 1
pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.),

2.      wejścia uchwały w życie „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku”, czym nadano jej wstecznie moc obowiązującą, co w istotny sposób narusza art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 29/VIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 lutego 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr IV/11/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2007 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Krupski Młyn Nr IV/11/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2007 rok polegające na nieprawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z wpłatą gminy do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zamiast w rozdziale 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację wydatku dotyczącego wpłaty gminy do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.