Uchwała Nr 65/XVI/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 maja 2007 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Pawonkowie Nr 38/VI/2007 z dnia 25 kwietnia  2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Pawonkowie Nr 38/VI/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, w kwocie 175.000 zł, przeznaczonego na budowę boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Kośmidrach, nie ujętego w wydatkach budżetowych Gminy na 2007 rok, co było istotnym naruszeniem art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w myśl którego jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Uchwała Nr 66/XVI/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 maja 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Lubomi Nr X/63/2007 z dnia 26 kwietnia  2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2006 Rady Gminy w Lubomi w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

 

Stwierdza  się  nieważność w całości uchwały Rady Gminy w Lubomi Nr X/63/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały NR III/11/2006 Rady Gminy Lubomi w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego z powodu istotnego naruszenia art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), który stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmujący decyzję o wydatkach niewygasających określa termin ostateczny, a więc niepodlegający prolongacie, podczas gdy badana uchwała Rady Gminy w Lubomi z dnia 26 kwietnia 2007 r. dokonuje przedłużenia terminu wykorzystania środków do dnia 31 października 2007r., uprzednio już określonego na dzień 30 czerwca 2007 r. uchwałą Rady Gminy Lubomi z dnia 20 grudnia 2006r. Nr III/11/2006.