Uchwała Nr 83/XXIV/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 lipca 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 50/VIII/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXV/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 

            Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 50/VIII/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXV/2005 Rady Gminy Włodowice z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, której nadanie mocy obowiązującej od 1 stycznia 2008 r. spowodowało uchwalenie stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. na poziomie wynikającym z uchwały Nr 195/XXV/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. (po zmianach) przy uwzględnieniu górnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na 2007 rok, ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25.10.2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Mon. Pol. Nr 75 poz. 758) – co było istotnym naruszeniem przepisów art. 10 ust. 1, ust. 3, art. 12b ust. 1 i 4 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), w myśl których rada gminy podejmując przedmiotową uchwałę, jest zobowiązana uwzględnić ustawowe górne i minimalne stawki podatku od środków transportowych podlegające corocznym zmianom, które to stawki na 2008 r. nie zostały jeszcze ogłoszone przez Ministra Finansów.

 

Uchwała Nr 84/XXIV/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 lipca 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Powiatu Będzińskiego Nr VII/96/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Będzińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach województwa śląskiego z terenu Powiatu Będzińskiego, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Powiatu Będzińskiego Nr VII/96/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Będzińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach województwa śląskiego z terenu Powiatu Będzińskiego, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania, z powodu istotnego naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) polegającego na przyznaniu Zarządowi Powiatu uprawnień w sprawie przyznania dotacji, w sytuacji gdy przepis art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przyznaje to uprawnienie organowi stanowiącemu (radzie powiatu) jednostki samorządu terytorialnego.